...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

ODBORNÉ PUBLIKACE

Zde si můžete objednat odborné publikace.

Právní rámec řízení škol a školských zařízení + CD, 4. vydání, 2018

Právní rámec řízení škol a školských zařízení + CD, 4. vydání, 2018

Autor : Jiří Valenta

Vydavatel : PARIS Karviná

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení.

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Dílo je strukturováno tak, aby jej mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k odpovědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu.

Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy.

Z obsahu:

-základní pojmy z teorie práva:
soukromé a veřejné právo, prameny práva, platnost a účinnost právních předpisů, výklad právních norem, aj.;
-ústavní právo:
vztah orgánů veřejné moci a jednotlivých škol, vzájemné postavení zřizovatele a ředitele školy, aj.;
-občanské právo:
zásady soukromoprávních vztahů, právní úkony, uzavírání a plnění smluv – závazkové právo, ochrana osobnosti žáka a učitele, autorskoprávní ochrana, odpovědnost školy za škody způsobené žákům a dalším osobám a za škody vzniklé škole, majetkové vztahy ve škole, aj.;
-pracovní právo:
vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, odměňování zaměstnanců školství, pracovní doba, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích, aj.;
-školská legislativa:
školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy ke školským zákonům, další vzdělávání pedagogických pracovníků, aj.;
-správní právo:
vztah školského zákona a správního řádu, rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, aj.;
-rodinné právo:
vztah zákonných zástupců a školy, sociálněprávní ochrana dětí, úprava poměrů nezletilých, aj.;
-finanční právo:
rozpočet školy, jeho rozpis a čerpání, hospodaření příspěvkové organizace, výkon kontroly, aj;
-vzory, schémata a pracovní pomůcky:
pracovní smlouva, platový výměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, soukromoprávní smlouvy (s partnery školy), rozhodnutí ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, evidence pracovní doby, plán DVPP, jmenování do funkce a odvolání z funkce, výpověď z pracovního poměru, dohoda o zvýšení kvalifikace, dohoda o srážkách ze mzdy a platu, pomůcka k posouzení kvalifikace pedagoga, pomůcka k zařazení do platového stupně, aj.

Součástí publikace je vložené CD-R, které obsahuje všechny vzory dokumentů uvedených v textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení.

Počet stran: 408

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

460 Kč

Abeceda personalisty, 9. vydání, 2019

Abeceda personalisty, 9. vydání, 2019

Autor : d´Ambrosová, Čornejová, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta

Vydavatel : ANAG Olomouc

Publikace je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se mimo svůj hlavní obor zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám, účetním, důležité informace z pracovněprávní oblasti v ní naleznou i ředitelé škol. Publikace je průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich permanentní vzdělávání). Kniha zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako je pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se vztahy k úřadům práce, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a odborům. Věnuje se rovněž zaměstnaneckým výhodám (benefitům) jako nezbytné součásti péče o pracujícího člověka. Kapitola 8.2 Personální práce ve školství obsahuje specifika pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních, a to zejména pokud jde o pedagogické pracovníky. Působnost zákona o pedagogických pracovnících znamená řadu odchylek od obecných ustanovení pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. Novely tohoto zákona v posledních dvou letech ovlivnily významně personální práci ve školství a nejnovější vydání této publikace na tyto změny reaguje. Šesté vydání této publikace reaguje na nejpodstatnější změny vyvolané novelami zákonů, které se do personální práce promítly k 1.1.2019. Některé kapitoly byly upraveny a doplněny o témata, která vyplynula z ankety čtenářů předchozích vydání.

Počet stran: 512

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

579 Kč

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem + CD. 7. vydání, 2017

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem + CD. 7. vydání, 2017

Autor : Jiří Valenta

Vydavatel : ANAG Olomouc

Sedmé vydání této rozsáhlé publikace obsahuje kompletní komentovaná znění všech důležitých právních předpisů tohoto odvětví. Zde uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů (zejména soudních, tedy opřených o judikaturu Nejvyššího správního soudu) a s ohledem na praxi při aplikaci nové školské legislativy. Publikace obsahuje také komentář k zásadní novele školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících a věnuje se rovněž dalším legislativním změnám z poslední doby. Součástí publikace je opět CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných. Publikace platí i pro rok 2019.

Počet stran: 1.072

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

659 Kč

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem + CD. 6. vydání, 2015

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem + CD. 6. vydání, 2015

Autor : Jiří Valenta

Vydavatel : ANAG Olomouc

Šesté vydání této rozsáhlé publikace obsahuje kompletní komentovaná znění všech důležitých právních předpisů tohoto odvětví. Zde uvedené předpisy jsou komentovány v souladu s vývojem právních názorů (zejména soudních, tedy opřených o judikaturu Nejvyššího správního soudu) a s ohledem na praxi při aplikaci nové školské legislativy. Publikace obsahuje také komentář k zásadní novele školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících a věnuje se rovněž dalším legislativním změnám z poslední doby. Součástí publikace je opět CD s kompletní školskou legislativou včetně příloh v knize neuváděných. Publikace platí i pro rok 2016.

Počet stran: 999

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

649 Kč

Roční kalendář ředitele školy – průvodce paragrafy a termíny s kalendářem

Roční kalendář ředitele školy – průvodce paragrafy a termíny s kalendářem

Autor : Jiří Valenta

Vydavatel : PARIS Karviná

Publikace obsahuje výčet všech důležitých termínů a lhůt, které vyplývají z platné právní úpravy, a znamenají pro ředitele škol a školských zařízení plnění úkolů a povinností v procesu vzdělávání, ale také v jiných oblastech aplikace právních předpisů ve školství (např. v rámci pracovněprávních vztahů, financování, správního řízení apod.). Základ publikace tvoří tzv. "mapy", tj. karty ve formátu A3, které přehledně v podobě kalendáře v jednotlivých měsících upozorňují na příslušné termíny a s nimi spojenými povinnostmi škol a školských zařízení. Samostatné uložení těchto karet v rámci publikace umožňuje např. umístění karty (tedy vlastně kalendáře) na místě, které bude mít uživatel na očích (např. na nástěnku, na desku stolu apod.), a tím usnadní lepší přehled o termínech a úkolech a jejich plnění. Součástí publikace je rovněž CD, které obsahuje "mapy" (kalendáře) v editovatelném formátu. To znamená, že uživatel si může pro příslušný kalendářní měsíc doplnit své vlastní termíny s dalšími úkoly a povinnostmi (pouhým vložením nového řádku v tabulce EXCEL), a celý kalendář pak používat buď přímo v počítači, nebo po vytištění jako vlastní "mapu" (kalendář).

Počet stran:

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

450 Kč

Abeceda personalisty, 6. vydání, 2015

Abeceda personalisty, 6. vydání, 2015

Autor : d´Ambrosová, Čornejová, Leštinská, Pelech, Schmied, Stýblo, Šenk, Trylč, Valenta

Vydavatel : ANAG Olomouc

Publikace je určena jak personalistům, tak i dalším uživatelům, kteří se mimo svůj hlavní obor zabývají personalistikou, např. sekretářkám, asistentkám, účetním, důležité informace z pracovněprávní oblasti v ní naleznou i ředitelé škol. Publikace je průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich permanentní vzdělávání). Kniha zasahuje do nezbytně souvisejících oblastí, jako je pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, zabývá se vztahy k úřadům práce, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a odborům. Věnuje se rovněž zaměstnaneckým výhodám (benefitům) jako nezbytné součásti péče o pracujícího člověka. Kapitola 10.2 Personální práce ve školství obsahuje specifika pracovněprávních vztahů ve školách a školských zařízeních, a to zejména pokud jde o pedagogické pracovníky. Působnost zákona o pedagogických pracovnících znamená řadu odchylek od obecných ustanovení pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce. Novely tohoto zákona v posledních dvou letech ovlivnily významně personální práci ve školství a nejnovější vydání této publikace na tyto změny reaguje. Šesté vydání této publikace reaguje na nejpodstatnější změny vyvolané novelami zákonů, které se do personální práce promítly k 1.1.2015. Některé kapitoly byly upraveny a doplněny o témata, která vyplynula z ankety čtenářů předchozích vydání.

Počet stran:

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

549 Kč

Právní rámec řízení škol a školských zařízení

Právní rámec řízení škol a školských zařízení

Autor : Jiří Valenta

Vydavatel : PARIS Karviná

Neznalost zákona neomlouvá – tato stará zásada platí beze zbytku i dnes a měla by být dostatečnou motivací ke studiu alespoň základních souvislostí, které vyplývají z našeho právního řádu při řízení školy a školského zařízení.

Předkládaná publikace si klade za cíl pomoci ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, ale také odborným pracovníkům orgánů veřejné správy orientovat se ve spleti právních norem. Dílo je strukturováno tak, aby jej mohli používat efektivně jak začínající ředitelé, kteří teprve hledají základní souvislosti, tak i zkušení řídící pracovníci, kteří se potřebují rychle dobrat k odpovědi na konkrétní otázku z vybrané oblasti práva.

Publikace nabízí poměrně obsáhlý a přitom přehledně strukturovaný výčet nejdůležitějších oblastí práva, které je nutno brát v úvahu při řízení školy a školského zařízení. Nechybí ani příklady z praxe, odvolávky na nejdůležitější judikaturu a užitečné vzory. Všechny pasáže jsou zpracovány s ohledem na potřeby školské praxe, a to jak při výběru jednotlivých oblastí práva, tak i při zpracování jejich obsahu.

Autor čerpal z mnohaletých zkušeností garanta a lektora studia pro ředitele škol (tzv. funkčního studia), z bohaté konzultační praxe v oblasti řízení škol a samozřejmě z ohlasů a požadavků účastníků nesčetných seminářů a přednášek v rámci jeho lektorské činnosti. Z tohoto důvodu může být tato publikace vhodným materiálem pro ucelenou přípravu ředitele školy a školského zařízení k výkonu jeho funkce na všech úrovních a formách této přípravy.


Z obsahu:

-základní pojmy z teorie práva:
soukromé a veřejné právo, prameny práva, platnost a účinnost právních předpisů, výklad právních norem, aj.;
-ústavní právo:
vztah orgánů veřejné moci a jednotlivých škol, vzájemné postavení zřizovatele a ředitele školy, aj.;
-občanské právo:
zásady soukromoprávních vztahů, právní úkony, uzavírání a plnění smluv – závazkové právo, ochrana osobnosti žáka a učitele, autorskoprávní ochrana, odpovědnost školy za škody způsobené žákům a dalším osobám a za škody vzniklé škole, majetkové vztahy ve škole, aj.;
-pracovní právo:
vznik, změna a zánik pracovněprávních vztahů, odměňování zaměstnanců školství, pracovní doba, překážky v práci, dovolená, odpovědnost za škodu v pracovně-právních vztazích, aj.;
-školská legislativa:
školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících, prováděcí předpisy ke školským zákonům, další vzdělávání pedagogických pracovníků, aj.;
-správní právo:
vztah školského zákona a správního řádu, rozhodování ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, aj.;
-rodinné právo:
vztah zákonných zástupců a školy, sociálněprávní ochrana dětí, úprava poměrů nezletilých, aj.;
-finanční právo:
rozpočet školy, jeho rozpis a čerpání, hospodaření příspěvkové organizace, výkon kontroly, aj;
-vzory, schémata a pracovní pomůcky:
pracovní smlouva, platový výměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, soukromoprávní smlouvy (s partnery školy), rozhodnutí ředitele školy o právech a povinnostech ve vzdělávání, evidence pracovní doby, plán DVPP, jmenování do funkce a odvolání z funkce, výpověď z pracovního poměru, dohoda o zvýšení kvalifikace, dohoda o srážkách ze mzdy a platu, pomůcka k posouzení kvalifikace pedagoga, pomůcka k zařazení do platového stupně, aj.

Součástí publikace je vložené CD-R, které obsahuje všechny vzory dokumentů uvedených v textové části publikace a některé další užitečné materiály ke stažení.

Počet stran: 340

* K ceně bude připočítáno poštovné a balné ve výši 50,- Kč.

460 Kč

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -